Sociální politika města má velmi široký záběr, obsahuje podporu bydlení, péči o mládež a seniory v širokém slova smyslu, péči o matky s dětmi, o hendikepované jakéhokoliv věku a druhu postižení a řadu dalších činností. Některé zde připomenu.

Jedním z nejdůležitějších projektů je Projekt prostupného bydlení probíhající od roku 2017 do roku 2020 a na něj navazující Projekt podpora bydlení 2020 až 2022.

Projekt byl a je určen pro osoby bez přístřeší, klienty nízkoprahových denních center, komerčních i městských ubytoven, azylového domu, osob propuštěných z výkonu trestu a podobně. Nízkoprahové denní centrum poskytuje ambulantní službu pro osoby bez přístřeší, včetně pomoci při osobní hygieně a poskytnutí stravy, a to vše bezúplatně. Smyslem je průchod klienta

z bezdomovectví do nízkoprahového denního centra, poté do ubytovny či azylového domu, dále do sociálního bytu a cílem je standardní byt. Samozřejmě ne všichni tuto cestu zvládnou, jsou i dobrovolní bezdomovci, kteří si tento způsob života vybrali sami, a tady se opravdu nedá nic dělat, neboť sociální služby fungují na bázi dobrovolnosti.

Velmi dobře funguje Centrum sociálních a zdravotních služeb, kam patří nízkoprahová denní centra a noclehárny, Domov seniorů, který letos získal certifikaci značky kvality OS Příbram (čtyři hvězdičky z pěti možných), pečovatelská služba, dětské skupiny, rehabilitační stacionář, protialkoholní stanice a sociální poradna.

Město každý rok zpracovává Programy pro poskytování dotací, předkládá je v celé řadě oblastí a také v oblasti sociální a zdravotní. Přestože se město snaží držet dotace „na uzdě“, stále zvládáme udržet 2 500 000 v oblasti sociální a v oblasti zdravotní jsme dotace dokonce zvýšili na 200 000 v r.2022 ze 160 000 v r.2021. V oblasti sociální žádá o dotační podporu každoročně kolem dvaceti subjektů, v oblasti zdravotní kolem deseti. Uvedu pouze několik z nich v oblasti sociální.

Adra – dobrovolnictví, klade si za úkol propojit svět těch, co chtějí pomáhat a svět těch co pomoc potřebují.

Alka – pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory, provozuje denní stacionář, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby, podpora pečujících a další.

Magdaléna o.p.s. – poskytuje ucelený systém služeb v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách

Ponton – volnočasové aktivity pro mladé, kteří tráví volný čas rizikovým způsobem, nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Senior point – bezplatné právní poradenství, poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů, sociální poradenství, bezpečnost a prevence, přednášky, besedy a volnočasové aktivity – pro jakou skupinu obyvatel je patrno z názvu.

Letos zastupitelstvo schválilo dva zásadní dokumenty. Strategie sociálního začleňování města Příbram 2022 až 2025 navazuje na Strategické plány sociálního začleňování, které stanovily více než 100 opatření a priorit v oblasti bydlení, zaměstnanosti, sociálních služeb, podpory rodiny, vzdělání a prevence kriminality. Dalším dokumentem je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Z nabídky těchto služeb si dovolím vyjmenovat jen některé – dluhy a finanční problémy, násilí v rodině, závislosti a drogy, péče o dítě, mladí dospělí, terénní péče o seniora, pobytová péče o seniora (tady si dovolím připomenout, město má 5 Domů s pečovatelskou službou a v tuto chvíli už dvě pracoviště domova seniorů) a řada dalších uvedených v Katalogu sociálních služeb.

Pojmem město, který jsem v předchozím textu používal, rozumím starostu, radu města, zastupitele a hlavně úředníky, představitele všech jmenovaných služeb. Oni jsou profesionálové a jim patří dík.

Jsou organizace, které když město, nebo kdokoliv jiný nebude finančně podporovat, tak si buď‘ nějak pomůžou, nebo přestanou existovat a nic se nestane, pokud ale omezíme podporu sociálně vyloučených, hendikepovaných či seniorů, už si sami nepomůžou a může se stát to nejhorší. Je bezpodmínečně nutné podporovat jak městské, tak neziskové poskytovatele sociálních služeb.