Čtrnáctého září vyšel na jednom z lokálních internetových deníků článek Ing. Arch. Jaroslava Malého. V něm bývalý městský architekt napadá radního a bývalého starostu Jindřicha Vařeku v souvislosti s jeho záměrem koupě pozemku v Žižkově ulici v sousedství “Kostek”. Ve svém textu, mimo jiné, píše: „Je alarmující, že radní Jindřich Vařeka na zastupitelstvu dne 20. 6. 2022 v okamžiku, kdy se navíc nacházel ve střetu zájmů, mluvil zjevnou nepravdu. Tím mohl ovlivnit názory ostatních zastupitelů, kteří neměli možnost si materiál předložený „na stůl“ dostatečně s předstihem prostudovat. Programovým bodem stávající radnice byla podpora využívání pěší dopravy, MHD, a rozvoje městské cyklodopravy. I tak končící vedení města prodalo synovci svého člena pozemek, který mohl posloužit ke stavbě chodníku a tím k podpoře uvedených druhů dopravy v dané lokalitě.

Pan architekt se tady z mně nepochopitelných důvodů dopouští odborného přešlapu. Pokusím se to v krátkosti vysvětlit. S pojmem “veřejné prostranství” se můžeme setkat ve třech zákonech. Prvním z nich je Zákon o obcích, pro který jde o všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví. Prodejem pozemku tedy nedochází k jeho znepřístupnění ani k jinému rozporu se zákonem.

Máme tu i Autorizační zákon, který upravuje  rozsah působnosti autorizovaného urbanisty, který výlučně oproti ostatním autorizacím může zpracovávat projektovou dokumentaci staveb, která jsou mj. v územním plánu označeny za mimořádně architektonicky nebo urbanisticky významné. Týká se to mimo významných budov především významných veřejných prostranství.

A do třetice nalézáme pojem veřejná prostranství v zákoně stavebním, především v prováděcí vyhlášce 501/2006 Sb., která upravuje veřejná prostranství v mnoha souvislostech.

Pokud má obec jako samosprávný orgán zájem regulovat nějakou část svého území (kde bude ochranná zeleň, kde chodník, jaký profil bude mít ulice), využívá k tomu nástroje územního plánování. Nemusí to být vždy jen územní plán obce, ale mnohem podrobnější regulační plán, nebo územní studie.  Proces musí schválit zastupitelstvo a zpracovat urbanista. Iniciace těchto procesů má vzejít od městského architekta. Nikoli výkon, ale vize. Pokud se architekt snaží tento proces obejít, nahradit,  jedná se o zvůli a nezákonné jednání z jeho strany.

Měl-li pan architekt Malý nějakou vizi, jako v tomto případě protažení chodníku podél silnice, proč jí nikomu, např. veřejnosti, už minulému ZM již dávno předem neprezentoval?  Za 7 let jeho působení na radnici nebyl pan městský architekt schopen navrhnout regulaci ani jedné lokality.

Poslání městského architekta nespočívá v restrikci, ale ve vizionářství, v podpoře rozvoje. Architekt by měl objevovat a nabízet příležitosti, výzvy, objevovat skrytý potenciál území, nikoli nahrazovat stavební úřad, dopravní policii, dopravní úřad či živnostenský a finanční úřad.

Mimo jiné, pan architekt zcela v rozporu se zákonem stanovoval stavebníkům počty parkovacích míst na základě zcela nerelevantních podkladů. Opět se i zde projevila jeho fatální neznalost či ignorování legislativy. Tuto skutečnost bohužel odhalily až četné stížnosti některých stavebníků, na které muselo město reagovat.

Zpět k tomu nešťastnému chodníku. Myšlenka chodníku přece vůbec nemusí vyhovovat rozvoji lokality. Je možno předpokládat, že právě k frekventované Žižkově ulici se domy budou orientovat zahradami a chodník povede uvnitř území. To lze ověřit pouze územní studií, a  nikoli svévolným tvrzením o tom,  že by se možná někdy mohlo, kdyby… Samotné architektem prosazované pokračování chodníku je nereálné, protože kolem navazujících pozemků je plot a za nimi parkoviště. Byl by to chodník odnikud nikam.

Ing. arch. Jaroslav Malý, dle mého názoru, funkci městského architekta snížil v očích veřejnosti i samosprávy do podoby nezákonné samozvané stavební policie. Chce se mi věřit, že vedení města, si vzalo tuto zkušenost za svou. Výběr nového adepta pro výkon funkce městského architekta byl již velmi pečlivý, zodpovědný. Práce nového pana architekta a jeho výkony budou pod širokou kontrolou nejen zastupitelů, ale ale i široké veřejnosti.